โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

18 พฤษภาคม 2565

 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย อโณวรรณพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุพรรณีย์  คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก พัฒนาคลินิกบริการด้านอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานด้านแม่และเด็กของโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนทั้งสิ้น 140 คน โดยจัดรูปแบบการจัดประชุม แบบ onsite จำนวน 60 คน และonline ผ่านระบบWebex จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ