โรงพยาบาลอุทัยธานี

สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุข

25 กันยายน 2566

1695628238_4ty4W1f-4LB09lP.jpg 

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ แพทย์หญิงวรัญรดา  โรจนาบุตร นายแพทย์ชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยสุขภาพดี มี IQ เกินร้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนตำบลอุทัยใหม่ กล่าวรายงานโดย นางเพียรพร ตรุโนภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีพัฒนาการสมวัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทัยธานี มีแกนนำ อสม. จากชุมชนต่างๆเข้าร่วมโครงการ จำนวน  36  คน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ