โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีปฏิบัติงานเชิงรุก รณรงค์ทำความสะอาด ควบคุมการติดเชื้อ สร้างความมั่นใจในการควบคุมโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาล

24 พฤศจิกายน 2564

 

             วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ประชุมเพื่อเร่งรัดการสร้างความมั่นใจในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาล ทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ปฏิบัติตาม แนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด รณรงค์สร้างปัจจัยแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้เอื้อต่อการควบคุมป้องกันโรคโคว๊ด 19 ทำความสะอาด อบโอโซน บริเวณ งานผู้ป่วยนอก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยแยกโรค ลิฟท์โดยสาร และบริเวณโรงอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ในการมารับบริการที่โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ