โรงพยาบาลอุทัยธานี

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบช่อดอกไม้ ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

18 ตุลาคม 2565

       วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.   นายแพทย์อรุณ  แต่งสิงห์ตรง  นายแพทย์เกษตร  อมันตกุล  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  นายแพทย์จิรวัฒน์   เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นายไพโรจน์  พบประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  แพทย์  พยาบาล  โรงพยาบาลอุทัยธานี  มอบช่อดอกไม้  ให้การต้อนรับ  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  ในการนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มาส่งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  โรงพยาบาลราชบุรี  และโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี  ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

 


รูปภาพ