โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"

31 ตุลาคม 2565

 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานในพิธี  ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"  เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ  ประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่งด้านการแพทย์แผนไทย ถือว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุข  ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์อำนาจ  สุขรื่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  นายแพทย์คณินณ์  เศรษฐไพศาล  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้างาน ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ