โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า คณะกรรมการ ดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

20 พฤษภาคม 2567

1716197905_H0imaol-X9Enlrb.jpg

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ประกอบด้วยคณะต่างๆ  รวม 10 คณะ ได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่ประดับตกแต่ง ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ฝ่ายจัดทำใบประกาศและของที่ระลึก ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฝ่ายรับบริจาคจัดหาทุน ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร  โดยให้ประธานหรือเลขานุการแต่ละคณะนำเสนอความก้าวหน้า คณะละ 5-10 นาที ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและ


รูปภาพ