โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบอุทกภัย

19 ตุลาคม 2564

             วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 30 ครัวเรือน โดยแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ้ายการพยาบาล นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะผู้บริหารร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ