โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุ

6 กุมภาพันธ์ 2566

1675649006_iaVL_itvRCAVQNV.jpg

            วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุทัยธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ณ จุดเดียว(One Stop Service) ในโรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  ขับเคลื่อนนโยบายการ ดำเนินงาน "ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย"  ของกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวรายงานโดย  นายแพทย์อภิลักษณ์  เวศานนทเวช ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย  นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  แพทย์หญิงณัฐพร  โตอิ้ม  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์     รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย กิจกรรมประกอบด้วย การป้องกันฟื้นฟูภาวะสมอง เสื่อมด้วยกิจกรรมบำบัด  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยการพอกเข่า  การประเมินภาวะโภชนาการ แนะนำ อาหาร การใช้ยาและการดูแลสุขภาพตา สุขอนามัยในช่องปากผู้สูงอายุ ณ งานผู้ป่วยนอก  โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก


รูปภาพ