โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

11 พฤษภาคม 2565

              วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. อาจารย์แพทย์หญิงประไพพิมพ์  ธีรคุปต์ หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์หญิงสำราญ  กลิ่นแพทย์กิจ เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิระ  พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ นางปราณี  ตรุณาวงศานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและแพทย์หญิงบูรณี  เกิดศรี  อายุรแพทย์โรคไต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ