โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท

3 พฤศจิกายน 2565

                   วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยรองหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum) จำนวน 15 คน ฝึก ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน ฝึก ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก


รูปภาพ