โรงพยาบาลอุทัยธานี

คุณสุทัศศา พิมลวิชยากิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

21 มีนาคม 2565

         วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. คุณสุทัศศา พิมลวิชยากิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวนเงิน 266,999.00 บาท(สองแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์อำนาจสุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางกรรณิกา  กล้าวิกย์กรรม พยาบาลตรวจการ และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี  ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเป็นอย่างสูง


รูปภาพ