โรงพยาบาลอุทัยธานี

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพรแบบบูรณาการ ของจังหวัดอุทัยธานี

29 เมษายน 2565

1651196027_RcdrTJ3VC9OECoZ.jpg

            วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธิติ  แสวงธรรม  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พร้อมด้วยนายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ  ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสมุนไพรไทย  ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร(Herbal  City)แบบบูรณาการ ของจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน  พัฒนาเมืองสมุนไพรอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค  เกิดการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน  สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน  ในการนี้แพทย์หญิงมานิตา  พรรณวดี  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานีร่วมให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุมมหาชนก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ