โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565

4 มีนาคม 2565

                                 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริการปฐมภูมิ นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน


รูปภาพ