โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้บริหาร

โรงพยาบาลอุทัยธานี

นายเกรียงศักดิ์ คำอิ่ม

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลอุทัยธานี

056-511081


นายจิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ


รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

056-511081


นางสาวณัฐพร โตอิ้ม


รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

056-511081


นายจิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์


รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

056-511081


นายไพโรจน์ พบประเสริฐ


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

056-511081


นางสุพรรณีย์ คำจันทร์


รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

056-511081


นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์


รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

056-511081


นายพรธรรม ชูศักดิ์


รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

056-511081


นายอำนาจ สุขรื่น


ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

056-511081


นายวิทยา เกียรติขจรฤทธิ์


ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาและบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

056-511081


นางสาวศิวพร ภวสุปรีย์


ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ

056-511081


นางนวพร เศรษฐไพศาล


ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์

056-511081