โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม (Sinopharm) ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๑๑๙ (COVID-19) แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

9 กันยายน 2564

                        วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกรต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายบุญธรรม ทองวิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นางสรัญญา ประสงค์ดี ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาอุทัยธานีจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์มที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี พระราชทาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒,๕๐๐ คน (๕,๐๐๐ โด้ส) ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีให้บริการตามพระประสงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด เข็มที่ ๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับอำเภอเมืองอุทัยธานี มีเป้าหมายการฉีด จำนวน ๓๘๒ คน (๗๖๔ โด้ส) ณ หน่วยบริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19 วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๑๕๒ คน และที่ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี เวลา ๑๓.๐๐ น. จำนวน ๒๒๘ คน ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน ๒ ราย

 


รูปภาพ