โรงพยาบาลอุทัยธานี

วัดโฆษิตาราม (บ้านแค) จังหวัดชัยนาท มอบเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

18 เมษายน 2565

           วันอังคารที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. พระครูโฆษิตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม มอบเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในวันทำบุญคล้ายมรณภาพหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ ผู้ช่วยหัวหน้า พยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพบริการด่านใน นางสาววัฒนา สุระดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการรับมอบ ณ วัดโฆษิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


รูปภาพ