โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) จังหวัดอุทัยธานี

18 พฤษภาคม 2565

  

              วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับคณะกรรมการให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายวุฒินันท์ สังจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ