โรงพยาบาลอุทัยธานี

กิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวโรงพยาบาลอุทัยธานี"

21 เมษายน 2566

1682066731_NyfLmOd13LMy7Rm.jpg

              วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวโรงพยาบาลอุทัยธานี" โดยได้รับความกรุณาจาก นายแพทย์อรุณ  แต่งสิงห์ตรง นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางวัฒนา รูปสว่าง นางศรีประไพ เสาสูง นางจุฑามาศ เกษศิลป์ อดีตหัวหน้าพยาบาล ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญเจริญ พระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร คณะผู้บริหารอาวุโสและการละเล่นสาดน้ำ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและบริเวณตึกสงฆ์อาพาธ อาคารพิเศษ 50 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ