โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ESPeL

21 พฤศจิกายน 2566

 

 

 

1700533147_vsvN4EgYn9m2hK3.jpg

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ESPeL กล่าวรายงานโดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 ท่าน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี จำนวนทั้งสิ้น 94 คน ณ ห้องประชุมอรุณ แต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ