โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุม ICS เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

12 ตุลาคม 2565

            วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ICS เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวซ้องในโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่ ทุกๆด้าน อาทิ การรายงานสถานการณ์ประจำวัน การเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ การออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศแพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ