โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางม้าลาย หน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี

22 กุมภาพันธ์ 2565

                      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน   ซึ่งสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิต สำนึก ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จากการขับขี่รถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ในการนี้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม ณ  บริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานีี อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ