โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่องพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ

26 ตุลาคม 2565

            วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น   นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ  วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วัชรพล  ภูนวล  ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการด้านการพยาบาลของประเทศไทย  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริการของบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานีสู่ความเป็นเลิศ  กล่าวรายงานโดย  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  ผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย  แพทย์  พยาบาล  บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี  จำนวน 150  คน  ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ