โรงพยาบาลอุทัยธานี

ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

16 พฤศจิกายน 2564

            วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๕ น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓ มอบหมายให้ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี โดยเน้นมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนทุกคนที่เดินทางเข้ามาสักการะ และเตรียมความพร้อมงานกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเคร่งครัดในมาตรการ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด

 


รูปภาพ