โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี ๒๕๖๔

12 พฤศจิกายน 2564

              วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยแพทย์หญิงปิยะวดี เทพรัตน์ ประธานกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวรายงาน นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร  พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกิจกรรม สำหรับในปีนี้สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนด ประเด็นรณรงค์คือ “การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะต้องเมื่อไร” กิจกรรมประกอบด้วย การให้คำแนะนำ สร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การคัดกรองภาวะเบาหวาน โดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ และนิทรรศการอาหาร สาธิตกินอย่างไรห่างไกลโรคเบาหวาน โดยทีมสหสาขา วิชาชีพ  ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก


รูปภาพ