โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

20 พฤษภาคม 2567

1716198211_Tvhv2QtFgPzj9Co.jpg

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล ให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับความกรุณาจากแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประธานและเลขานุการ Service Plan จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ณห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ