โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม ไข้เลือดออก เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2566

22 มีนาคม 2566

      วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  พิทักษ์อรรณพ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการเปิดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก(ก่อนฤดูกาล)  เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ ปี 2566  โดยมีนายม้วน เขียวอุบล  นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง กล่าวต้อนรับ  นายวิเชียร  กล่ำสุด  ประธานชมรม อสม.อำเภอเมืองอุทัยธานี  กล่าวรายงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health  Literacy)เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่ อสม.และประชาชน  สร้างความตระหนักในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 825 คน ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  มอบให้ แพทย์หญิงกรภัทร์  ระลึกฤาเดช  นายแพทย์ชำนาญการ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ อสม.ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ ร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลหาดทนง  อำเภอเมืองอุทัยธานี

 


รูปภาพ