โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพไต เนื่องใน " วันไตโลก " (World kidney Day)

10 มีนาคม 2565

                 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพไต เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ประเด็นรณรงค์ "เสริมสร้างความรู้ ควบคู่การดูแลไต" กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงบูรณี เกิดศรี อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทีมสหสาขาวิชาชีพ กิจกรรมดั งกล่าวประกอบด้วย นิทรรศการ การแสดงอาหรสาธิต " กินอย่างไร ห่างไกลโรคไต"ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แนะนำบริการ และแจกเอกสารการดูแลส่งเสริมสุขภาพไต มีประชาชน ผู้ป่วย ญาติ สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณงานผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ