โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรม "คุณธรรม ตามรอยพระราชบิดา" เนื่องในวันมหิดล

29 กันยายน 2565

                                   วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "คุณธรรม ตามรอยพระราชบิดา" เนื่องในสัปดาห์วันมหิดล กล่าวรายงานโดย นายแทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรต้นแบบของโรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี "ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ" และค่านิยมร่วมของกระทรวสาธารณสุข(MOP H) กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ "โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม" มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรต้นแบบจำนวน 63 ราย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้บุตร พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียนและมีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ