โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม (Sinopharm) ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๑๑๙ (COVID-19) แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

1 ตุลาคม 2564

            วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดอุทัยธานี โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์กิตติชัย อุรุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปริ้นซ์อุทัยธานี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข็มที่ ๒ ให้กับประชาชน ๕ กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ๗0 ปีขึ้นไป(กลุ่มโรคเรื้อรัง) พระภิกษุ ผู้ด้อยโอกาสในขุมชนแออัด ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๑๕๒ ราย ณ มหาวิหาร ๑00 ปี พระราชพรหมยานวัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ