โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมโครงการ พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

1 สิงหาคม 2565

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงสุพรรณีย์  คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ กล่าวรายงานโดย นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษควรอยู่ พระยาวิทุรฯ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการใช้บริการ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากร สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลอุทัยธานี  ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ