โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมกำกับติตตามผลการดำเนินงานระบบพิสูจน์ตัวตน (Authes tication) ณ หน่วยบริการ

31 ตุลาคม 2565

                        วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมกำกับติตตามผลการดำเนินงานระบบพิสูน์ตัวตน (Authes tication) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการในหน่วยบริการจริง จึงได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ตัวตนโดยให้ประชาชนพิสูจน์ตัวตนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น หลังจากการใช้งานระบบ โดยมี นางสาวบุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการเขต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ชี้แจงนโยบายการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ นางสาวสิริพันธ์ เหมืองสิน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติและคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง โรงพยาบาลอุทัยธานี

 

 


รูปภาพ