โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนิเทศเชิงคลินิก

24 เมษายน 2566

                   วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนิเทศเชิงคลินิก นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลกล่าวรายงาน ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์วรางคณา ธุวะคำ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ร่วมการประชุมนำแนวคิดและหลักการนิเทศการพยาบาลไปพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงคลินิกอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินสมรรถภาพเฉพาะด้าน ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน พยาบาลตรวจการและหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัต


รูปภาพ