โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองโรงพยาบาลอุทัยธานี ครั้งที่ 5 (Re-Accreditation 5 ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน (องค์การมหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์ (Adjusted Survey)

8 พฤศจิกายน 2564

                      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยรศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์  นายแพทย์สมชาย ชินล้ำประเสริฐ  นางสาวจักษณา ปัญญาชีวิน  และเภสัญกรหญิงวิชชุนี พิตรากูล เข้าประเมิน กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมออนไลน์ (Adjusted Survey) โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของความร่วมแรงร่วมใจกัน ในการดำเนินงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องและ เตรียมรับการ Surveillance Survey ในอีก 1 ปี ข้างหน้า  ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ