โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย

5 เมษายน 2566

1680664659_T5WlNjD-f6vdAPo.jpg

            วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์  คำจันทร์  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ   นายแพทย์อำนาจ  สุขรื่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา  นายไพโรจน์  พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ลงพื้นที่ สร้างขวัญ กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย  หลังจากนั้นลงพื้นที่ ณ จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ภายนอกติดรั้วโรงพยาบาล  เหตุการณ์เกิดขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.20 น. จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย  1 หลัง รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย  3  คัน  โครงสร้างอาคารต่างๆในโรงพยาบาลไม่ได้รับความเสียหาย  ไม่มีผู้ใดได้รับการ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้อำนวยการฯได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทัยธานี  ที่ร่วมแรงร่วมใจ ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่ลุกลามเข้ามาในโรงพยาบาล ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้


รูปภาพ