โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ส่งกำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล เอ็กซเรย์ ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี

9 กันยายน 2564

                      วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม "นักรบชุดขาว"โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน ๘ ท่าน ประกอบด้วยนายแพทย์รัฐพล ตรีสุทธาชีพ นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์พชร พวงมลิวัลย์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงภัทรวดี ว่องการไถ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง นายแพทย์ชำนาญการ นางสิวลี พวงมณี นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ นายสมโภชน์ ทรัพย์พร้อม นักรังสีการแพทย์ชำนาญ นางสาวสุชาดา พรอภิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอมรรัตน์ เสือเขียว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำลังสมทบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ