โรงพยาบาลอุทัยธานี

หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่น 9/2565 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

24 มิถุนายน 2565

1656059387_3y8TCM25vYKqoJN.jpg

            วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรุ่นที่ 9 ในหมวดการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดโดยสมาคม นักบริหารสาธารณสุขและลงฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการบริการ ทางการบริหารให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะในการบริหารจัดการ และบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลที่เหมาะสม ในการนี้นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นวิทยากรการอภิปราย ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี


รูปภาพ