โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุม ทบทวนระบบบริการงานจิตเวชและยาเสพติด

28 พฤศจิกายน 2566

1701137213_O4SrCWdJmgnFdSw.jpg

            วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมทบทวนระบบบริการ งานจิตเวชและยาเสพติด กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ นำเสนอข้อมูลโดยแพทย์หญิงปนัดดา ศรีวิชิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจรับรอง คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด นำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทบทวนระบบการให้บริการงานจิตเวชและยาเสพติด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองกำกับการ ตำรวจ อำเภอเมืองอุทัยธานี สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ