โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมโครงการ พัฒนาองค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ

24 มิถุนายน 2565

1656059471_vSUgWDoqO_bsbPn.jpg

            วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ” กล่าวรายงานโดยนายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก เรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ควบคู่กับโรงพยาบาลคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี 


รูปภาพ