โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการเยี่ยมพัฒนาเครือข่าย ระบบการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคลมชัก

31 ตุลาคม 2565

 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น . นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  มอบให้  นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  เป็นประธานและให้การต้อนรับ  ทีมเยี่ยมพัฒนาเครือข่ายระบบการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคลมชัก  จากสถาบันประสาทวิทยาและเขตสุขภาพที่ 3  นำโดยอาจารย์แพทย์หญิงอาภาศรี  ลุสวัสดิ์  นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ  ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนาเครือข่าย ณ โรงพยายาลอุทัยธานี พร้อมทั้งอภิปรายเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบการรักษาและบริการผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสม  ผู้ร่วมรับฟังการอภิปราย ประกอบด้วย นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นายแพทย์อำนาจ  สุขรื่น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษา  นายแพทย์อภิลักษณ์  เวศานนทเวช  แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์  ประสาทวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ