โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2565

20 กรกฎาคม 2565

1658285627_RR004A-2ksjO-_9.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
อุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแพทย์่ผู้เชี่ยวชาญ ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปี 2565  จำนวน 11  คน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ในฐานะเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาพัฒนางานบริการ สาขาต่างๆโดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ ได้รับบริการเฉพาะทาง ที่มีคุณภาพ ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ