โรงพยาบาลอุทัยธานี

เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

9 มิถุนายน 2566

1686302120_0euWW55xwa9pLoW.jpg

            วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธาน การตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน สาธารณสุขผสมผสานรอบที่2 ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ