โรงพยาบาลอุทัยธานี

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โรงพยาบาลอุทัยธานี

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

พันธกิจ

1. ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

2. เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ จากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียง

3. เป็นโรงพยาบาลฝึกสอน ร่วมผลิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาพยาบาล เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. สนับสนุนด้านบริการสุขภาพ วิชาการ ด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด