โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมปรับแบบโครงสร้างอาคาร 7 ชั้น

3 กรกฎาคม 2566

1688365378_PK9CwDuyvkrzHcQ.jpg

              วันที่ 28 มิถุนายน  2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมปรับแบบโครงสร้างอาคาร 7 ชั้น ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด 


รูปภาพ