โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้อำนวยการและหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุทัยธานี เยี่ยมการปฏิบัติงานใน หอผู้ป่วยใน เพื่อติดตามและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

3 ตุลาคม 2565

                                      วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น . นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  พร้อมด้วย นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและนางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในเพื่อติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน  ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2566

 


รูปภาพ