โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ โดยใช้โปรแกรม AAA

25 กันยายน 2566

1695627874_gBroKmCcZZsYZZD.jpg

วันที่ 13  กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี 
อำนวยการให้ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ โดยใช้ AAA Program (Automatic Accouting Appilcation) ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ อนวัช กลั่นการนา หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ  วิทยากรโดย นายสาธิต  หลักธงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคคลากรผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ