โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับการเยี่ยมเสริมพลัง เตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

22 มีนาคม 2566

   วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  เป็นประธาน ในการรับการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น  เยาวชนและมาตรฐานการดำเนินงานป้องกัน  แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ  จากทีมเยี่ยมเสริมพลังจากศูนย์อนามัยที่ 3   ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3  นำโดยแพทย์หญิงเกศินี  หล่อนิมิตดี  นายแพทย์ชำนาญการ  อาจารย์เดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  นำเสนอผลการดำเนินงานโดยแพทย์หญิงพุทธพร  โตวิวัฒน์  นายแพทย์ชำนาญการ  ทีมรับการเยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย แพทย์หญิงปนัดดา  ศรีวิชิต  นายแพทย์ชำนาญการ  พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้างานในกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โดยทีมเยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยม คลินิกฝากครรภ์  ห้องคลอด  นรีเวชกรรมและคลินิกมิตรวัยรุ่น ตามลำดับ


รูปภาพ