โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดพิธีเปิด หอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort Ward)

15 กันยายน 2564

                                       วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิด หอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort Ward) ที่ปรับปรุงใหม่ จำนวนเตียง 18 เตียง โดยเปิดเป็นโซน หอผู้ป่วยหนัก จำนวน  12  เตียง สามารถใส่เครื่องช่วยหายใจ มีระบบควบคุมเครื่องช่วยหายใจแบบทางไกล  สำหรับดูแลผู้ป่วยหนักโควิด-19 โดยเฉพาะ และเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลของออกซิเจนสูง (high flow)  ซึ่งทำให้เพิ่มศักยภาพการบริการผู้ป่วย โควิด-19 ในจังหวัดอุทัยธานีได้มากขึ้น โดยมี นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติภูมิ นางน้อมจิต จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะแพทย์และพยาบาล ร่วมพิธี ณ หอผู้ป่วยในรวม โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ