โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี เรื่อง รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลอุทัยธานี

19 พฤศจิกายน 2564


รูปภาพ