โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2566

3 เมษายน 2566

  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาล เป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน 14 คน ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ  14 คน โดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลอุทัยธานี แนวคิด การให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารับการบริการในโรงพยาบาลอุทัยธานีให้ประทับใจ โดยมีนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางจริยา บุญฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางจินดา ผุดผ่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด 


รูปภาพ