โรงพยาบาลอุทัยธานี

ลิฟต์อาคารพระยาวิทุรธรรมพิเนตุ พร้อมเปิดบริการ 1 กุมภาพันธ์ 2565

2 กุมภาพันธ์ 2565

                   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการทดสอบระบบลิฟท์ ร่วมกับ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางปราณี ตรุณาวงษานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมทดสอบระบบ การทำงานของลิฟท์ อาคารพระยาวิทุรธรรมพิเนตุ และเข้าตรวจความพร้อมของอาคารทางเชื่อมระหว่างอาคารพระยาวิทุรธรรมพิเนตู,และหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โดยลิฟท์และอาคารทางเชื่อมนี้ จัดสร้างด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลอุทัยธานี และเงินสมทบโดยบริษัท เดลมาเอเลเวเตอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน และผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษและหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมและในอนาคตจะทำระบบเชื่อมไป หอผู้ป่วยพิเศษควรอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวก เชื่อมระหว่าง 3 อาคาร ต่อเนื่องกัน


รูปภาพ